top of page
The only sin that is not forgiving is a rejection of the word of God.

ຢ່າປະຕິບັດບາບ

"ເຈົ້າຢາກເຊື່ອສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນບອກບໍ?

ຫຼືສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບການສອນມັນເວົ້າວ່າ?"

1

"ບາບທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍແມ່ນການປະຕິເສດໂດຍເຈດຕະນາທີ່ຈະເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ Messiah, ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະຮັກພີ່ນ້ອງຂອງຕົນເອງ."

 

ບາບດຽວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພແມ່ນການປະຕິເສດພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.

4ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ການ​ເຮັດ​ບາບ​ກໍ​ຍັງ​ປະຕິບັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ; ບາບແມ່ນຄວາມຜິດກົດໝາຍ.5 ເຈົ້າ  ຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ປະກົດຕົວເພື່ອເອົາບາບອອກໄປ, ແລະໃນພຣະອົງ, ບໍ່ມີບາບ.6ບໍ່ one who abides in him keeps on sinning; ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ເຮັດ​ບາບ​ຕໍ່​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ຫຼື​ຮູ້ຈັກ​ພະອົງ.7 ນ້ອຍ children, ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫລອກລວງເຈົ້າ.ຜູ້​ທີ່​ປະຕິບັດ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ກໍ​ເປັນ​ຄົນ​ຊອບທຳ​ຕາມ​ທີ່​ຕົນ​ຊອບທຳ. 8 ຜູ້​ໃດ​ເຮັດ​ບາບ​ເປັນ​ຂອງ​ມານ, ເພາະມານຮ້າຍໄດ້ເຮັດບາບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ເຫດຜົນ​ທີ່​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະກົດ​ຂຶ້ນ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ທຳລາຍ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ມານ.9ບໍ່ one ເກີດມາຈາກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດບາບ, ເພາະວ່າເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນພຣະອົງ; ແລະ ລາວ​ເຮັດ​ບາບ​ຕໍ່​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້, ເພາະ​ລາວ​ໄດ້​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ. 10 ໂດຍ ອັນນີ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າໃຜເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະໃຜເປັນລູກຂອງມານຮ້າຍ: ຜູ້ໃດບໍ່ປະຕິບັດຄວາມຊອບທໍາບໍ່ແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ, ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ຮັກພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ.

ຮັກກັນ

11 ສໍາລັບນີ້​ແມ່ນ​ຂ່າວ​ສານ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ​ມາ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ມາ, ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຮັກ​ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ.12 ພວກເຮົາ ບໍ່ຄວນເປັນຄືກາອີນ, ຜູ້ທີ່ເປັນຜີຮ້າຍແລະຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງລາວ. ແລະເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງຂ້າລາວ? ເພາະ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ຂອງ​ອ້າຍ​ນ້ອງ.13 ເຮັດ ບໍ່ຕ້ອງແປກໃຈ, ພີ່ນ້ອງ, ທີ່ໂລກກຽດຊັງເຈົ້າ.14 ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຜ່ານ​ຄວາມ​ຕາຍ​ໄປ​ສູ່​ຊີວິດ​ເພາະ​ພວກ​ເຮົາ​ຮັກ​ພີ່​ນ້ອງ. ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ຮັກ​ກໍ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຕາຍ. 15 ທຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ກຽດຊັງນ້ອງຊາຍຂອງລາວແມ່ນຜູ້ຂ້າ, ແລະເຈົ້າຮູ້ວ່າບໍ່ມີຜູ້ຂ້າບໍ່ມີຊີວິດນິລັນດອນຢູ່ໃນລາວ.

16 ໂດຍນີ້​ເຮົາ​ຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ພະອົງ​ໄດ້​ສະລະ​ຊີວິດ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ສະລະ​ຊີວິດ​ເພື່ອ​ພີ່​ນ້ອງ.17ແຕ່ ຖ້າຜູ້ໃດມີເຄື່ອງຂອງໃນໂລກແລະເຫັນນ້ອງຊາຍຂອງລາວຂັດສົນ, ແຕ່ປິດໃຈຕໍ່ລາວ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນລາວແນວໃດ? 18 ເດັກນ້ອຍ​ເອີຍ, ຢ່າ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຮັກ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ເວົ້າ ຫລື​ການ​ເວົ້າ ແຕ່​ດ້ວຍ​ການ​ກະທຳ ແລະ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈິງ.

19 ໂດຍສິ່ງ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຈິງ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຫມັ້ນ​ໃຈ​ຕໍ່​ຫນ້າ​ພຣະ​ອົງ; 20ເພາະ​ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່າວ​ໂທດ​ພວກ​ເຮົາ, ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຮູ້​ທຸກ​ສິ່ງ.21 ທີ່ຮັກແພງ, ຖ້າຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາບໍ່ກ່າວໂທດພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີຄວາມຫມັ້ນໃຈຕໍ່ພຣະເຈົ້າ; 22ແລະສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຮົາ​ຂໍ ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ ເພາະ​ເຮົາ​ຮັກ​ສາ​ພຣະ​ອົງ ພຣະຄຣິດແລະຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ, ຄືກັນກັບພຣະອົງໄດ້ບັນຊາພວກເຮົາ. 24 ຜູ້​ໃດ​ຮັກສາ​ພຣະບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະອົງ ກໍ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະເຈົ້າ,  ແລະ ພຣະເຈົ້າ in ລາວ. ແລະ​ໂດຍ​ການ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ພວກ​ເຮົາ, ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ.

ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ແມ່ນ​ລາຍ​ຊື່​ຂອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ:

 • ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ (ເລວີ 7:21)

 • ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ແຕະຕ້ອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ ບໍ່​ວ່າ​ເປັນ​ມົນທິນ​ຂອງ​ມະນຸດ ຫລື​ສັດ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ ຫລື​ສັດ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄປ​ຕາມ​ພື້ນ​ດິນ—ແລ້ວ​ກິນ​ຊີ້ນ​ສັດ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຕັດ​ອອກ​ຈາກ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຂົາ.”

 • ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ພວກ​ນອກ​ຮີດ (ເລວີ 18:30).

 • “ການ​ກະທຳ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ກະທຳ​ໂດຍ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ດິນແດນ​ທີ່​ເຮົາ​ເອົາ​ເຈົ້າ​ໄປ ແລະ​ແຜ່ນດິນ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ມົນທິນ.

 • ຮູບປັ້ນ (2 ຂ່າວຄາວ 15:8; 1 ເປ 4:3)

 • ບາບ​ຂອງ​ມະນຸດ (ເພງ. 14:1; 53:1)

 • ການຫຼອກລວງ (ມີກາ 6:10)

 • ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ສູນ​ເສຍ​ໄປ (ພຣະ​ນິ​ມິດ 21:8).

 • ແຕ່​ສຳລັບ​ຄົນ​ຂີ້ຄ້ານ, ຄົນ​ບໍ່​ສັດຊື່, ຄົນ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ, ສ່ວນ​ຜູ້​ຂ້າ, ຄົນ​ຜິດ​ສິນລະທຳ​ທາງ​ເພດ, ຄົນ​ຊົ່ວ, ຄົນ​ຂາບໄຫວ້​ຮູບ​ເຄົາຣົບ, ແລະ​ຄົນ​ຂີ້ຕົວະ​ທັງ​ໝົດ, ສ່ວນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ທະເລສາບ​ທີ່​ໄໝ້​ດ້ວຍ​ໄຟ​ແລະ​ຊູນຟູຣິກ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຕາຍ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ.”

 • ເປັນ​ຄົນ​ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ (ຄົນ​ຂີ້​ຄ້ານ; ຄົນ​ທີ່​ຫັນ​ໄປ​ທາງ​ຂ້າງ (ປພ 3:32; 11:20).

 • ການ​ເບິ່ງ​ທີ່​ພາກ​ພູມ​ໃຈ (Pro. 6:16-17)

 • ລີ້ນ​ເວົ້າ​ຕົວະ (ປພ 6:17; 12:22)

 • ມື​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເລືອດ​ທີ່​ບໍລິສຸດ (ປຊຊ 6:17)

 • ໃຈ​ທີ່​ຄິດ​ຊົ່ວ (ປພ 6:18)

 • ຕີນ​ທີ່​ເຮັດ​ບາບ​ໄວ (ປພ 6:18)

 • ພະຍານ​ບໍ່​ຈິງ​ທີ່​ເວົ້າ​ຕົວະ (ປພ 6:19)

 • ຜູ້​ຫວ່ານ​ຄວາມ​ບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກັນ (ປພ 6:19)

 • ຄວາມຊົ່ວ (ປຊຊ 8:7)

 • ຍອດເງິນ ຫຼືຂະໜາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ປຊຊ 11:1)

 • ການ​ເສຍ​ສະລະ​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ (ປພ 15:8; 21:27)

 • ທາງ​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ (ປພ 15:9)

 • ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ (ປພ 15:26)

 • ໃຈ​ອວດ​ດີ (ປພ 16:5).

 • ການ​ຍົກ​ຕົວ​ຄົນ​ຊົ່ວ (ປພ 17:15)

 • ກ່າວ​ໂທດ​ຄົນ​ທ່ຽງ​ທຳ (ປພ 17:15)

 • ນ້ຳ​ໜັກ​ທີ່​ບໍ່​ສັດ​ຊື່ (ປພ 20:10, 23)

 • ຄວາມ​ບໍ່​ສັດ​ຊື່, ຄວາມ​ບໍ່​ສັດ​ຊື່ (ປພ 20:10)

 • ປະຕິເສດບໍ່ຟັງກົດໝາຍ (ປຊຊ 28:9)

 • ຄໍາ​ອະ​ທິ​ຖານ​ຂອງ​ພວກ​ກະ​ບົດ (Pro. 28:9)

 • ກິນ​ຊີ້ນ​ສັດ​ເພື່ອ​ສັນຕິສຸກ​ໃນ​ວັນ​ທີ 3 (ເລວີ 7:18).

 • ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ເພດ​ດຽວ​ກັນ (ເລວີ 18:22; 20:13; Dt. 23:18) See 

 • ການ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ປະດັບ​ຈາກ​ຮູບເຄົາຣົບ​ເມື່ອ​ຖືກ​ທຳລາຍ (ດທ 7:25-26).

 • ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຮູບ​ປັ້ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ (ດທ 12:31; 13:14; 17:4; 18:9; 20:18; 29:17)

 • ການ​ຖວາຍ​ສັດ​ທີ່​ບໍ່​ສົມບູນ​ແບບ​ຕໍ່​ພະເຈົ້າ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ (ດທ 17:1).

 • ການ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຜີ​ປີ​ສາດ (Dt. 18:7-12)

 • ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ເພດ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ (Dt. 22:5)

 • ການ​ຈ້າງ​ຍິງ​ໂສເພນີ​ຫຼື​ຄົນ​ໂສໂດມ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ (ປທ 23:18).

 • ການ​ແຕ່ງ​ດອງ​ກັບ​ອະດີດ​ສະຫາຍ (ດທ 24:1-4)

 • ການ​ຫຼອກ​ລວງ​ຄົນ​ອື່ນ (ດທ 25:13-16)

 • ການ​ສ້າງ​ຮູບ​ເຄົາ​ລົບ (Dt. 27:15)

 • ຮູບ​ປັ້ນ​ຂອງ​ອຳ​ໂມນ (1 ກີ. 11:5)

 • ຮູບ​ປັ້ນ​ຂອງ​ໂມອາບ (1 ກິກ 11:7; 2 ກຣທ 11:13)

 • ຮູບ​ປັ້ນ​ຂອງ​ຊີ​ໂດນ (2 ກີ. 23:13)

 • ທູບ​ຖວາຍ​ໂດຍ​ຄົນ​ໜ້າ​ຊື່​ໃຈ​ຄົດ (ເອຊາອີ 1:13)

 • ກິນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ (ເອຊາອີ 66:17)

 • ການ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ​ແກ່​ມະນຸດ (ເຢ. 32:35)

 • ຂີ້ລັກ (ເອເຊກ 18:6-13)

 • ການຄາດຕະກໍາ (ເອເຊກ 18:6-13)

 • ການ​ຫລິ້ນ​ຊູ້ (ເອເຊກ 18:6-13)

 • ການ​ກົດ​ຂີ່​ຄົນ​ອື່ນ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ຫຼື​ຜູ້​ສ່ຽງ (ເອເຊກ 18:6-13)

 • ຄວາມຮຸນແຮງ (ເອເຊກຽນ 18:6-13)

 • ປະຕິຍານຜິດ (ເອເຊກ 18:6-13)

 • ຢືມ​ເງິນ​ກັບ​ພີ່​ນ້ອງ (ເອເຊກ 18:6-13)

 • ນອນກັບຜູ້ຍິງທີ່ມີປະຈຳເດືອນ (ເອເຊກຽນ 18:6-13)

 • ໃຈແຂງກະດ້າງ (ເອເຊກຽນ 18:6-13)

 • ຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາ (ເອເຊກຽນ 18:6-13)

 • ການ​ນະມັດສະການ​ພະ​ຄລິດ (ດານີເອນ 11:31; 12:11; ມທ 24:15; 2 ທທ. 2:4; ພຣະນິມິດ 13)

 • Incest (ເລວີ 19:6-30)

 • ສິ່ງ​ທີ່​ມະນຸດ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ທີ່​ນັບຖື​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ (ລກ 16:15).

 • ບາບ​ຂອງ​ຊາດ​ອື່ນໆ​ອີກ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ ( ເລວີ 18:26-29; Dt. 18:9-12; 20:18; 29:17; 1 ກີ 14:24; 21:2, 11; 23:24; 2 ໂກ. 28:3; 33:2; 34:33; 36:14; ເອເຊກ 7:3-20; 8:6-17; 16:2-58; 20:4-30; ພຣະນິມິດ 17:4-5. )

bottom of page